B.S. Index van de afkondigingen van 11 december 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003553 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2003023121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 11/12/2003 pub. 17/12/2003 numac 2003023105 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende organisatie van de toekenning van toelagen aan projecten van informatieverspreiding en informatiesessies voorgesteld door verenigingen en aan reportageprojecten voorgesteld door media in het kader van de raadpleging van de bevo type koninklijk besluit prom. 11/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003021227 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 11/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003011610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200468 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200475 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200454 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009952 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003002190 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beroepscommissie inzake beroepsongeschiktheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200511 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een steunregeling voor de eerste verwerkers en met een verwerker gelijkgestelde telers in de sector vezelvlas en -hennep type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200569 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 mei 2003 waarbij een dotatie aan de "Société wallonne de Crédit social" wordt verleend ter compensatie van het renteverschil tussen de leningen die ze aangaat en type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200359 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het reglement van de arbitrage- en bemiddelingsdienst van de Waalse energiecommissie type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004200313 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 19 juni 2003 betreffende de retributie voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en op het gasnet type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 13/06/2005 numac 2005201510 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de beschermde goederen die het voorwerp zijn van een beheersopdracht van het "Institut du Patrimoine wallon" type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004200114 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van twee ambtenaren die de overtredingen van de reglementering op het personenvervoer moeten vaststellen type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2004200198 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/12/2003 pub. 18/05/2004 numac 2004000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 34 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2004 ten behoeve van de politiezone. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 11/12/2003 pub. 15/03/2004 numac 2003000932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 34 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2004 ten behoeve van de politiezone

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2003 pub. 25/03/2004 numac 2004029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document voor de jaren 2003 tot 2005

arrest

type arrest prom. 11/12/2003 pub. 20/01/2004 numac 2004031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Onteigeningsbesluit betreffende de percelen gelegen langs de Passerstraat 17 tot 41, gekadastreerd geweest in de 4e afdeling van Anderlecht, sectie B, nr. 133/s/9, nr. 139/L/9 en nr. 139/p en in de 3e afdeling van Sint-Jans-Molenbeek type arrest prom. 11/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003031627 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Onteigeningsbesluit betreffende op de percelen gelegen langs de Passerstraat 17 tot 41, gekadastreerd geweest in de 4e afdeling van Anderlecht, sectie B, nr. 133/s/9, nr. 139/L/9 en nr. 139/p en in de 3e afdeling van Sint-Jans-Molenb

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/12/2003 pub. 19/03/2004 numac 2004033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aan

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004031076 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het reglement op de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/12/2003 pub. 18/05/2004 numac 2004031070 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2003 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstede
^