B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003003558 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003003566 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004022020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003023137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering belast met het bestur type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004022019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de vacante posten bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro worden bekendgemaakt en de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van een solidariteitsstelsel verbonden aan een sociale pensioenovereenkomst type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale pensioenovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004022004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 44, § 2, en 50, § 1, van de programmawet van 24 december 2002, in verband met de bijdrage voor het aanvullend pensioen van zelfstandigen en de omzetting van het kapitaal in rente type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 04/02/2004 numac 2003009968 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van de voogdijrekeningen type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003023125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003007320 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende overdracht in de aangepaste algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2003, van een deel van de kredieten ingeschreven op de programma's 16-50-0, 16-50-1, 16-50-2, 16-50-5, 16-60-0, 16-70-4 en 16-70-5 naar het programma type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003574 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 tot uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van het ko type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003560 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 1908 tot regeling van het houden van het scheepsregister en de vorm der inschrijvingen inzake hypotheek op de zee- en binnenschepen type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003003565 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003011605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgische grondgebied voor hun nieuwe transportinfrastructuren erkend als

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200477 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/03/2004 numac 2004011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, derde lid van het ministerieel besluit van 5 februari 2003 tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Econo type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200478 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004031013 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingskosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003023124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2003-2004 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003011613 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren

erratum

type erratum prom. 15/12/2003 pub. 09/06/2004 numac 2004022427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater. - Erratum

arrest

type arrest prom. 15/12/2003 pub. 14/06/2004 numac 2004003232 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 15/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003003586 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^