B.S. Index van de afkondigingen van 18 december 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003014293 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de vereffening van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2004014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van niveau 1 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 01/03/2004 numac 2004009127 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Getuigenbeschermingscommissie type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004007003 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het ambt van meerdere opperofficieren en hoofdofficieren type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009938 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de beperking van het beslag wegens kinderen ten l type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 29/12/2016 numac 2016000838 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand. - Officieuzecoördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003023147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de administratieve geldboeten bedoeld bij artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volk type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009879 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009880 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en 508 type koninklijk besluit prom. 18/12/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003003570 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10 van de wet van 11 december 2003 houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutai

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003003575 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 18/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2004035229 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de verordening nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwik type ministerieel besluit prom. 18/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2003202337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type ministerieel besluit prom. 18/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009881 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 20 december 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetali

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 18/02/2004 numac 2004031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 267,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004031041 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Addendum type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003031633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Elsene dat het bijzonder bestemmingsplan « Blok 30 » aanvult type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 13/01/2004 numac 2004031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 24/03/2004 numac 2004031127 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Tweede erratum type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003031631 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 2003 betreffende de stedenbouwkundige lasten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 23/03/2004 numac 2004031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contrac type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2004031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004201170 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juni 1998 houdende goedkeuring van het "Parc naturel Viroin-Hermeton" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 22/07/2004 numac 2004202442 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « la Grande Bruyère », te Blaton type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200589 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging in het basisoverlegcomité van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 21/06/2004 numac 2004201890 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Rochers de Noirmont" te Dinant type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 25/02/2004 numac 2004200361 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200583 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 11/03/2004 numac 2004200659 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bijzondere erkenning van de rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen en geïntegreerde diensten voor thuisverzorging type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200578 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2001 tot oprichting van het Waalse Waarnemingscentrum voor de Mobiliteit type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200588 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité in het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200587 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de Toekenning en de terugbetaling van de vergoedingen en de reiskosten van de leden van de Waalse Raad voor de Toekomstverwachting type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200584 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de wijze van overdracht van de personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest en het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer naar het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200570 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de overdracht van bevoegdheden in het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200590 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de lijst van de Waarnemingscentra die opgenomen worden in het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200585 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 houdende oprichting van een sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de afstand van goeden, rechten en schuldvorderingen van het Waalse Gewest aan het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200586 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" ertoe gemachtigd wordt deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 15/07/2004 numac 2004202318 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van de oppervlakte van het domaniale naturreservaat « Bouly-Archennes » en tot goedkeuring van de installatie van een afvalwatercollector daarin type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/03/2004 numac 2004200582 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027784 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 4 december 2003 tot oprichting van het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027781 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot regeling van de valorisering van onregelmatige prestaties en van wacht- en terugroepingsprestaties en van de toekenning van toelagen bet type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027782 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 02/01/2004 numac 2003027795 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2004200195 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van indienstneming van de contractuele personeelsleden van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » en hun administratieve en geldelijke toestand type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004200206 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het statuut van de ambtenaren van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »

decreet

type decreet prom. 18/12/2003 pub. 11/03/2004 numac 2004200662 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen type decreet prom. 18/12/2003 pub. 10/03/2004 numac 2004200651 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële eve type decreet prom. 18/12/2003 pub. 10/03/2004 numac 2004200650 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de voorwaarden waaronder de invoegbedrijven erkend en gesubsidieerd worden type decreet prom. 18/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003027780 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 18/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004200166 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

document

type document prom. 18/12/2003 pub. 12/02/2004 numac 2004018010 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk FOST Plus, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel, als organisme voor verpakkingsafval type document prom. 18/12/2003 pub. 22/04/2004 numac 2004027003 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2003 pub. 16/04/2004 numac 2004200704 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2003 pub. 05/03/2004 numac 2004200344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van de artikelen 4 en 6 van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de toekenning van toelagen aan plaatselijke overheden voor culturele infrastructuurprojecten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2003 pub. 19/04/2004 numac 2004200232 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de diensten voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen voor de periode van 1 januari 2004 tot 31 december 2006

erratum

type erratum prom. 18/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastdtelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie. - Erratum

arrest

type arrest prom. 18/12/2003 pub. 14/05/2004 numac 2004031141 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 03/593 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2003. - Uittreksel

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 04/11/2004 numac 2004031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1991 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 29/10/2004 numac 2004031516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1989 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003031649 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 29/10/2004 numac 2004031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1990 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2003031640 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1989 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003031634 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2003031647 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogd type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003031648 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen I, II en III, ondertekend te Montreal op 29 februari 2000 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 15/01/2004 numac 2003031635 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003031646 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2004 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003031645 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie voor het begrotingsjaar 2004 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003031644 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2003 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003031643 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2003 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003031642 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1991 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 13/01/2004 numac 2003031641 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1990 type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003031639 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de rehabilitatie en de herbestemming van de niet-uitgebate bedrijfsruimten type beschikking prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003031636 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2003 pub. 09/02/2004 numac 2004200246 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie en schuld, sociale actie en gezondheid type programmadecreet prom. 18/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004200252 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004031039 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in toepassing van artikel 46ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, ingelast bij ordonnantie van 2 juni 2003 bet

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003031638 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2004 type overeenkomst prom. 18/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003031637 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2004
^