B.S. Index van de afkondigingen van 31 december 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003012811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 14/01/2004 numac 2004022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2004 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004200007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot uitvoering van artikel 94octies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1976 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 31/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2003 houdende benoeming van leden van het Paritair Comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invali
^