B.S. Index van de afkondigingen van 9 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 14/01/2004 numac 2004003012 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van formulieren die moeten worden gebruikt ter uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003098 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003097 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische Vlag type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003096 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert belast zijn type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 26/01/2004 numac 2004011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een ondervoorzitter bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2004200021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 14/01/2004 numac 2004003011 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, § 1, zevende lid, 4, § 2, 6, § 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003578 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2004, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004014012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 18/02/2004 numac 2004007011 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004009027 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004035416 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algeme type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk, wat betreft de begeleiding bij het onderbroken of conflict type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004035093 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het Besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2002 betreffende de primaire preventie van de veteranenziekte in voor het publiek toegankelijke plaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004035228 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1985 tot vaststelling van de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004035172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van een frequentiekorting op het loodsgeld voor loodsverrichtingen in de loodswateren type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004035173 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1998 tot invoering van een frequentiekorting op het loodsgeld voor loodsverrichtingen in de loodswateren type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2003035080 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaat

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004029088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interuniversitaire Commissie voor de gelijkwaardigheidsverklaring van buitenlandse universitaire diploma's

erratum

type erratum prom. 09/01/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden. - Erratum type erratum prom. 09/01/2004 pub. 19/01/2004 numac 2004012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Erratum
^