B.S. Index van de afkondigingen van 12 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en de wet van 6 april 1995 inza

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 21/01/2004 numac 2003000919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 september 2003 waarbij de schade veroorzaakt aan beuken door de spintkevers van de soorten Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum en Anisandr type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004022068 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met het toezicht op het Kringloopfonds type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2003000911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse we type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000925 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 oktober 2003 tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instel type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000927 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst en van zijn uitvoeringsbesluit type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 oktober 2003 tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en tot aanpassing van de artike type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering v type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 27/02/2004 numac 2003000921 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 19/02/2004 numac 2003000924 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en aanstelling van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 22/01/2004 numac 2003000916 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 januari 2003 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de verplichting de niet-omwisselbaarheid van certificaten te beperk type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 22/01/2004 numac 2003000910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen type koninklijk besluit prom. 12/01/2004 pub. 22/01/2004 numac 2003000909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 5 augustus 2003 met betrekking tot ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/01/2004 pub. 29/01/2004 numac 2004200101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële omzendbrief betreffende de toepassing van het gezondheidstoezicht op stagiairs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2004 pub. 16/04/2004 numac 2004200703 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en aanstelling van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité van he

erratum

type erratum prom. 12/01/2004 pub. 26/10/2005 numac 2005000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Erratum

arrest

type arrest prom. 12/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004035171 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende wijziging van het besluit vrijstelling loodsplicht Scheldereglement
^