B.S. Index van de afkondigingen van 15 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004007018 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor het leggen van een pijpleiding tussen GLONS en SANKT VITH door Landsverdediging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2004 pub. 20/01/2004 numac 2004022037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken type ministerieel besluit prom. 15/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004011030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, bedoeld in artikel 41bis, § 1, 5de lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. 15/01/2004 pub. 02/02/2004 numac 2004022075 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde maatregelen ter uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën type ministerieel besluit prom. 15/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004007012 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Nederlandstalige Stagecommissie van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004200841 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004200747 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sommige uitvoeringsbepalingen van het decreet van 3 juli 2003 tot oprichting van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" en van een Oriëntatie- en evaluatiecomité voor landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004200364 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van alle leden van de technische comités van de Hoge Raad voor Toerisme type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004200288 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het selectiecomité bedoeld bij artikel 5 van het decreet van 15 februari 2001 betreffend type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004200253 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de parameterwaarden geldend voor het voor menselijke consumptie bestemd water

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de commissie die belast is advies te geven betreffende de aanwerving in het gesubsidieerd onderwijs van houders van voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen die ander zijns

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004031114 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/413 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Franstalig Brussels Ins type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/01/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004031379 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2003/10 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Franstalig Brussels

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 15/01/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004202409 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 1995 tot vastlegging van de objectieve criteria voor de verdeling van het Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn dat aan de openbare centra voor maatsch
^