B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van effectieve leden en een plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 08/03/2004 numac 2004003088 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Financiën van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 29/01/2004 numac 2003002200 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004011044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Betonindustrie type koninklijk besluit prom. 19/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2000 tot uitvoering van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2004 pub. 21/01/2004 numac 2004022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004003031 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit in uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte en van de uitvoeringsbesluiten van 9 januari 2004

decreet

type decreet prom. 19/01/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Lu
^