B.S. Index van de afkondigingen van 21 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen in de elektriciteitsmarkt en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004011034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen in de aardgassector en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004200096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003023129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004201232 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 21/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 114 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2004 pub. 27/04/2004 numac 2004200764 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 1999 tot bepaling van de samenstelling van de Raad van beroep van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004200579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het administratief, budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het Koninklijk Museum Mariemont als instelling met afzonderlijk beheer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004200699 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 34, lid 3, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004200783 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het "Musée royal de Mariemont" erkend wordt als wetenschappelijke instelling

erratum

type erratum prom. 21/01/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004201823 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van
^