B.S. Index van de afkondigingen van 22 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004009117 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004009119 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004009118 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004009108 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördine type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 betreffende de benoeming van de leden van de Beheerraad van de « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004022067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004022069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité in het gebied van sectorcomité XII voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004022058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004003037 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,25 % - 28 september 2014 » type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004007024 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004022057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004022060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004022059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004022073 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031072 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlening van een dotatie aan de M.I.V.B. voor de dekking van prestaties van de Bijzondere Studiedienst voor het jaar 2004 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 2 april 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004031054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Anderlecht tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara I » , goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004027005 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004200892 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 5 november 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van en voor de toekenning van toelagen aan de centra voor teleonthaal voor p type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200906 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 7 november 1996 tot uitvoering van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004027025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004200312 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 2003 tot benoeming van de leden van het Comité "Energie" type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004202376 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marronniers" type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004200648 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004200358 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 houdende organisatie van de milieueffectbeoordeling in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004202375 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Psychiatrisch Ziekenhuis « Le Chêne aux Haies »

bericht

type bericht prom. 22/01/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022673 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de notificatiemeldpunten in de provincies. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen. - Errata type bericht prom. 22/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004022024 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de notificatie-meldpunten in de provincies. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/01/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004200617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-Commissie

erratum

type erratum prom. 22/01/2004 pub. 01/02/2006 numac 2006200203 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten. - Erratum.
^