B.S. Index van de afkondigingen van 23 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters, de leden en secretarissen van de provinciale commissies voor de distributie type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004012002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 04/02/2004 numac 2004003034 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2003022979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch instituut voor post en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004022089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Dienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004022072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2003 tot opname van erkende functies « mobiele urgentiegroep » in de dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Belgisch lid van de Technische Commissie voor uitkeringen, ingesteld door het akkoord van 12 augustus 1982 tussen de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belgische Minister van Sociale type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 26/01/2004 numac 2004011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Belgisch lid van de Technische Commissie voor de geneeskundige verzorging, ingesteld door het akkoord van 24 december 1980 tussen de Belgische Minister van Sociale Voorzorg en de Nederlandse Minister van Volksge type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004200189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques en tot aanduiding van de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bedoeld in hoofdstuk II bis van het kon type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004003038 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035236 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een steunregeling voor de erkende eerste verwerkers in de sector vezelvlas en vezelhennep type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004035267 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte varkens type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004035269 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004035289 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 1999 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landscommanderij Al

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/01/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Circulaire tot vervanging van de circulaire van 8 mei 2003 betreffende de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse verta type omzendbrief prom. 23/01/2004 pub. 27/01/2004 numac 2004009048 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire tot vervanging van de circulaire van 8 mei 2003 betreffende de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs
^