B.S. Index van de afkondigingen van 28 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 28/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003065 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Saoudi-Arabië inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004003083 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004003082 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het statuut van de derivatenspecialisten type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 18/02/2004 numac 2004011009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 98 en 99 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 28/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 28, 79, 80, 81, 82, 88, 94, 199 en 240 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031073 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud en werkwijze van de periodieke evaluatie van de fysieke conditie van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 28/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 betreffende de financiële betrekkingen met Birma/Myanmar

decreet

type decreet prom. 28/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de opstelling van een verslag over de toepassing van de principes van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind type decreet prom. 28/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende reglementering van de veranderingen van school gedurende het schooljaar in het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 28/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie binnen de « Université de Liège » van een afdeling Milieuwetenschappen en -beheer in de Provincie Luxemburg en tot toelating van de overdracht van het personeel en het patrimonium van de v.z.w. « Fondation universitaire l type decreet prom. 28/01/2004 pub. 19/02/2004 numac 2004029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de milieuopvoeding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2004-2005 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het organiek reglement van het Etnic type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2004 pub. 19/04/2004 numac 2004200597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vestiging van de zetel van het Etnic type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004200828 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderw
^