B.S. Index van de afkondigingen van 29 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de Europese Economische Gemeenschap, die voortvloeien uit verrichtingen, die deel uitmaken van het financieringsstelsel van he

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004022110 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2003202303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de maatregelen ten voordele type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004022109 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2003202304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de bestaanszekerheid van de w type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2003202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2003202301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, in uitvoering van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2003202313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004200852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004200176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de arbeidsduur en de bezoldiging van het rijdend personeel tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 15/03/2004 numac 2003202310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004003062 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 euro ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de creatie van de stripfiguur Kuifje door Hergé

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004003063 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 euro ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de creatie van de stripfiguur Kuifje door Hergé type ministerieel besluit prom. 29/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004031063 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004031064 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de ste type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tenuitvoerbrenging, via een bijzonder bestemmingsplan van het gebied van gewestelijk belang nr. 13

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 19/04/2004 numac 2004027034 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de sociale contactpunten type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200843 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het Waals Forum voor sociale insluiting type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004202507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 houdende oprichting van een Sociale Dienst van de Diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004200692 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan die diensten type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004200680 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat gekwalificeerd is om te waken over de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet dat uitgebaat wordt door de openbare vervoersmaatschappij Waals-Brabant en tot intrekking type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004200755 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Verviers type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200740 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, vice-voorzitter en leden van de Erkenningscommissie voor geïntegreerde gezondheidsverenigingen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004200869 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het genormaliseerde boekhoudplan van de centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004200868 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de overdracht van het patrimonium van de huisvestingsmaatschappijen van de aankoopsector naar de huisvestingsmaatschappijen van de huursector type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 19/04/2004 numac 2004027035 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor sociale insluiting type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200682 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de afstand van goeden, rechten en schuldvorderingen van het Waalse Gewest aan het « Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique » type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004200660 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van de graden van de ambtenaren overgeplaatst van het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen naar het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004200565 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale insluiting type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004200844 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1. van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200571 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 tot hernieuwing van de leden van de Afvalstoffencommissie type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004200310 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de administratieve straffen in het kader van de bestrijding van de geluidshinder die toe te schrijven is aan de luchtvaartuigen die van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens gebruik maken type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200625 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200627 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200623 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Aarlen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200628 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200626 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Hoei type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200629 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Moeskroen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200622 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Luik type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200630 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200631 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200624 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Doornik

decreet

type decreet prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004200551 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgedragen materies betreft, met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse R type decreet prom. 29/01/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004200365 bron ministerie van het waalse gewest Decreet waarbij de Regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren type decreet prom. 29/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200556 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Republiek Slovenië, enerzijds, en de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, anderzijds, gesloten te Ljubljana op 21 maart 2003 type decreet prom. 29/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200554 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije, de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, g type decreet prom. 29/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200552 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Lux type decreet prom. 29/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200557 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Internationale Conventie van 1989 inzake bijstand, gesloten te Londen op 28 april 1989 type decreet prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200661 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004200555 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de van de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Republiek Slovenië, enerzijds, en de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, anderzijds, gesloten te type decreet prom. 29/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004200553 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de van de Franse Gemeenschap overgehevelde materies betreft, met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije, de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Fran

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2004200566 bron ministerie van het waalse gewest Rondzendbrief nr. 2004/MINFP/001 betreffende de opvang van personen die tot een werkstraf zijn veroordeeld en van minderjarigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004200618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen
^