B.S. Index van de afkondigingen van 30 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004011068 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 57 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 30/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van bepaalde leden van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 30/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 30/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004011050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een voltijds lid van de Raad voor de Mededinging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004035326 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de g type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de formulieren in verband met de zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004035230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2000 houdende bepalingen wat betreft satellietvolgapparatuur voor Belgische vissersvaartuigen type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003061 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toelating tot voleindiging van het lopend mandaat van lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004003050 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004003051 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de werkwijze en de organisatie van de bijzondere commissie, belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004035231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004035279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004035280 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004035293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 30/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004035253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat betreft de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement

document

type document prom. 30/01/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004031111 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interuniversitaire commissie voor de gelijkwaardigheidsverklaring van buitenlandse universitaire diploma's

erratum

type erratum prom. 30/01/2004 pub. 31/03/2004 numac 2004035478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat betreft de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. - Erratum

lijst

type lijst prom. 30/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket
^