B.S. Index van de afkondigingen van 10 maart 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/03/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004003219 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 10/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers type koninklijk besluit prom. 10/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004007065 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de Raad van Beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200948 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie bedoeld in artikel 21 van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betref type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200935 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie
^