B.S. Index van de afkondigingen van 19 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 16/03/2007 numac 2007000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 06/11/2015 numac 2015000584 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten bestemd voor menselijke consumptie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004022318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het tweede semester van het jaar 2003 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bereiding en het op de markt brengen van voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, vruchtengelei, vruchtenmarmelade, kastanjepasta en smeerbare vruchtenstroop type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende suikers type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende productnormen voor voertuigen type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten bestemd voor menselijke consumptie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036442 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake mil type ministerieel besluit prom. 19/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004003165 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend inzake de werving en het ontslag van het contractueel personeel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035657 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een eenmalige rentetoelage aan de semi-residentiële en residentiële voorzieningen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035802 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2002 betreffende subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten, gewijzigd bij besluit van 13 juni 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 2004 « Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit » type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2004 pub. 27/04/2004 numac 2004035600 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2004 voor een bedrag van 54 646 euro voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2004 pub. 27/04/2004 numac 2004035602 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2004 voor een bedrag van 1.504.184 euro voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2004 pub. 27/04/2004 numac 2004035603 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2004 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2004 pub. 27/04/2004 numac 2004035601 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2004 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004035524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

decreet

type decreet prom. 19/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het ho type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035623 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035622 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk België en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend in Brussel op 6 juli 2001 type decreet prom. 19/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004035647 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type decreet prom. 19/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031259 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarden voor de toegang tot betrekkingen van het Openbaar Ambt in de schoot van de diensten van de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 19/03/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004035632 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zestigste zitting in type decreet prom. 19/03/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004035638 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid type decreet prom. 19/03/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035629 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting in Genève op 21 juni 1988 type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035624 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 179 betreffende de werving van en arbeidsbemiddeling voor zeevarenden, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierentachtigste zitting in Genève op 22 oktober 1996 type decreet prom. 19/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004035523 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis, ondertekend in Brussel op 19 april 1999 type decreet prom. 19/03/2004 pub. 21/04/2004 numac 2004035544 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 tot definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, wat de wijzigingen aan de bindende bepalingen betreft type decreet prom. 19/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen » type decreet prom. 19/03/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004035612 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende machtiging tot creatie van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap N.V. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035630 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 160 betreffende arbeidsstatistieken, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenzeventigste zitting in Genève op 25 juni 1985 type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035621 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Belarus, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 9 april 2002 type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035625 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Handvest inzake lokale autonomie, ondertekend in Straatsburg op 15 oktober 1985 type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035628 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 175 betreffende deeltijdwerk, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenentachtigste zitting in Genève op 24 juni 1994 type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035626 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035627 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieëntachtigste zitting in Gevève op 20 juni 1996 type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035631 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 150 betreffende de bestuurstaak op het gebied van de arbeid : taak, functies en organisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierenzestigste zitting in Genève op 26 juni 19 type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035633 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, ondertekend in Brussel op 26 maart 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 545 bijakte bij de conventie opgemaakt op 11 juli 2000, betreffende de aflevering van abonnementen SRWT/TEC aan de personeelsleden van de federale overheid

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 19/03/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen, de coördinatie van de hogeronderwijsregelgeving en de modernisering van de regelg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2004 pub. 11/05/2004 numac 2004201243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2004 pub. 11/05/2004 numac 2004201242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 18 oktober 2002 tot vaststelling van de modellen van de formulieren bedoeld in de artikelen 6, § 2, en 7, §§ 3 en 4, en tot beschrijving van het materi

erratum

type erratum prom. 19/03/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het ho type erratum prom. 19/03/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004036649 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het ho type erratum prom. 19/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004201554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart
^