B.S. Index van de afkondigingen van 26 maart 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 27 november 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004000150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde poli type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004000152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het gedeelte van de socialezekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen v type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 houdende organisatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004022249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met uitzondering van de artikelen 8 tot 12 type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004003151 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het besluit van het Rentenfonds van 1 december 2003 tot vaststelling van de marktregels van de buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004000153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 2003 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betr type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van die wet type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004003124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 november 2003 inzake de tijdelijke afwijkingen van het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen type koninklijk besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2003 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2004 pub. 16/04/2004 numac 2004022236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 26/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004003125 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 26/03/2004 pub. 10/05/2004 numac 2004011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 9 januari 2000 betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen en betalingen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11quinqu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035599 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036258 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de instelling van het kindeffectrapport type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004035688 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 december 1987 houdende de wijze van vereffening van de toelagen per dag voor het onderhoud en de behandeling van gehandicapten, geplaatst ten laste van het Fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036382 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake de organisatie van het toezicht op de associaties in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004035558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van de steunregeling in de sector zaaizaden type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004035606 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de openbaredienstverplichting, opgelegd aan de netbeheerders met betrekking tot de openbare verlichting type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035560 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen » type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035667 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende aanstelling van een bedrijfsrevisor bij het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035680 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie 00.17 van het programma 24.6 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004035729 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de gratis starterscheques voor starters type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004035639 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn en Volksgezondheid

decreet

type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur type decreet prom. 26/03/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commis type decreet prom. 26/03/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004035747 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van herstelmaatregelen voor de Vlaamse paardenwedrennen, houdende machtiging aan de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" en houden type decreet prom. 26/03/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004035676 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het protocol bij het verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen, met bijlagen, ondertekend in Aarhus op 24 juni 1998 type decreet prom. 26/03/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004035677 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het protocol bij het verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, met bijlagen, ondertekend in Aarhus op 24 juni 1998 type decreet prom. 26/03/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004035678 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, met bijlagen, ondertekend in Stockholm op 22 mei 2001 type decreet prom. 26/03/2004 pub. 17/05/2004 numac 2004035675 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het facultatief protocol bij het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, opgemaakt in New York op 6 oktober 1999

erratum

type erratum prom. 26/03/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004036331 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur. - Erratum
^