B.S. Index van de afkondigingen van 18 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de federale Wetgevende Kamers, van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. 18/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kamers van beroep betreft, en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publikatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezing van het Europees Parlement gehouden op 13 juni 2004 type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2004 tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de to type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een adviescommissie, belast met het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de voordracht tot benoeming van bijzitters bij de Nederlandstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/05/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203107 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters van de examencommissies voor het universitair onderwijs van de Franse Gemeenschap die zetelen bij de universiteiten voor het academiejaar 2003-2004
^