B.S. Index van de afkondigingen van 2 juni 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1999 ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe soci type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling tot erkenning van de OSE-resistente status van koppels schape type ministerieel besluit prom. 02/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de Commissie voor multimediaproducten met erkende pedagogische inslag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 11 maart 2004 betreffende het verslag over de wij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie van aanwervingsexamens voor de leden van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen en van de psycho-medisch-sociale centra ingerich type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202594 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van verslag over de manier waarop het tijdelijke lid van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen en van de psycho-medisch-sociale centra, ingericht door de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202596 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van de akte van tijdelijke aanstelling van het lid van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202592 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van voorstel tot toelating tot de proeftijd aan het tijdelijke lid van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van verslag over de manier waarop het tijdelijke lid van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, zijn taak he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004202625 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing, voor het schooljaar 2004-2005, van de artikelen 21bis en 21ter van het decreet van 2 juli 1990 betreffende de berekening en de aanwending van het totaal aantal lestijden-leerkracht voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004202777 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1996 tot vaststelling van de inrichting van het academiejaar en van de voorwaarden tot weigering van een inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 22/10/2004 numac 2004202779 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eindvaardigheden en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora op het gebied van kunstopvoeding, lichamelijke opvoeding , te type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004203036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een aanvullende dotatie of subsidie voor het schooljaar 2004-2005 aan de niet meer opgenomen vestigingen en aan de vestigingen die voor positieve discriminatie in aanmerking komen, met t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004203035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2004-2005 aan de niet meer opgenomen vestigingen en aan de vestigingen die in aanmerking komen voor positieve discriminatie, met toepassing van a type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor de confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 11 maart 2004 betreffende de nadere regels voor d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs van 9 oktober 2002 betreffende het stelsel van specifieke opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van een lid van het personeel der ministeries type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leidend ambtenaar van het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de vergoedingen toegekend aan de commissaris van de Regering van de Franse Gemeenschap bij het Consortium voor de bekrachtiging van de bevoegdheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de vergoedingen toegekend aan de commissaris van de Regering van de Franse Gemeenschap bij het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote onderne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de wijzigingen in het organiek statuut en het algemeen reglement van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004202082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juni 1999 betreffende de toekenning van een kledingtoelage aan sommige personeelsleden van de diensten van de Regering va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het personeel binnen de Zonale Aanstellingscommissie van het confessioneel vrij gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het personeel binnen het overlegorgaan van de schoolgemeenschap voor secundair onderwijs in het confessioneel vrij ges type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2000 waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Dienste type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der ministeries type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de vorm van de diploma's en toevoegsels bij de diploma's uitgereikt door de Hogere Instituten voor Architectuur en door de examencommissie voor het hoger onderwijs van de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die on type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs

erratum

type erratum prom. 02/06/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004203749 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eindvaardigheden en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora op het gebied van kunstopvoeding, lichamelijke opvoeding , te
^