B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004022434 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004027171 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 betreffende de productie en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 03/06/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004202990 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type ministerieel besluit prom. 03/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 03/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202878 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende modaliteiten voor de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp ertoe gemachtigd wordt 93 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een afwijking van het verbod op het vangen van dieren krachtens de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Executieve van 12 december 2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging, wat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur betreft, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor sommige type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004031318 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inschrijvingsmodaliteiten van een goed in de inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot oplegging van bepaalde exploitatievoorwaarden aan de betrokken inrichtingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2004 pub. 03/06/2005 numac 2005031186 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beheerders van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027197 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van 0,125 euro genieten per uur gepresteerd in 2003 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027155 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 1999 betreffende de erkenning en de evaluatie van geïntegreerde gezondheidsverenigingen alsook de aan die verenigingen toegekende toelagen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004027154 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen b type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202635 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het eigendom van sommige onroerende goederen van het Waalse Gewest overgedragen wordt aan het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004202521 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen die voor de periode 1 september 2002 - 31 maart 2003 toegekend moeten worden aan de ontvangers aangesteld bij de scheepslift van Strépy-Thieu op het Centrumkanaal voor de innin type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004202519 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen die voor de periode 1 januari 2002 - 31 december 2002 toegekend moeten worden aan de ontvangers aangesteld bij de voormalige Scheepvaartdienst voor de inning van de scheepvaartr type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004027188 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 april 2004 betreffende de gesubsidieerde werken type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004027202 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 tot bepaling van de voorwaarden waaronder een natuurlijke persoon belast kan worden met de afgifte of de weigering van stedenbouwkundige conformiteitsatte type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004203246 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004202991 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202935 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een premie voor zuivelproducten en van extrabetalingen ten gunste van de zuivelproducenten type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202812 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verhuurvergunning type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004202781 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 november 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202721 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004027205 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004027201 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure inzake de naleving van de gezondheidsnormen voor woningen en de aanwezigheid van branddetectors type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004202520 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen die voor de periode 1 april 2003 - 31 maart 2004 toegekend moeten worden aan de ontvangers aangesteld bij het voormalige Ministerie van Openbare Werken voor de inning van de sch type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004202506 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 houdende oprichting van een Sociale Dienst van de Diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004201759 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1993 betreffende de delegaties van bevoegdheden eigen aan het Waalse Ministerie voor Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201904 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 13 maart 2003 houdende instemming met het Verdrag nr. 181 betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, op 19 juni 1997 te Genève aangenomen doo type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004202175 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Antoing type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004202013 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het bedrag van de presentiegelden en de vergoedingen die toegekend worden aan de leden van de Waalse en de territoriale commissies die de inrichtende machten van de onderwijsinstellingen en de oudersorganisa type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004202176 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 15, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004201760 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1993 betreffende de delegaties van bevoegdheden eigen aan het Waalse Ministerie voor Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004202337 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de kabinetten van de minist type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004202349 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende stedenbouwkundig reglement over de geluidskwaliteit van de bouwwerken in de zones B, C en D van de plannen voor de langetermijnontwikkeling van de luchthavens Luik-Bierset en Charleroi-Brussel Zuid type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004202378 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bijkomende en specifieke opdrachten van het "Agence wallonne des Télécomunications" type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202426 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve erkenning van de betalende Waalse instelling voor de door het EOGFL, afdeling Garantie medegefinancierde uitgaven type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202456 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een overgangsregeling voor de naar het « Centre wallon de Recherches agronomiques » overgeplaatste personeelsleden type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202455 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het « Centre wallon de Recherches agronomiques » ertoe gemachtigd wordt bij te dragen in de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202425 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004202448 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beheerscommissie voor het « Parc naturel Viroin-Hermeton » type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004202474 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwervingsvoorwaarden voor sommige contractuele personeelsleden van het « Centre wallon de Recherches agronomiques »

decreet

type decreet prom. 03/06/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004031377 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202160 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adviescommissie voor de gebarentaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de uniforme verzameling medische gegevens met toepassing van de decreten van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en van 16 mei 2002 betreffende de gezondh type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de medische informatiecentra met toepassing van het decreet van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteit

erratum

type erratum prom. 03/06/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004202586 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1993 betreffende de delegaties van bevoegdheden gemeen aan het Ministerie van het Waalse Gewest en aan het Waals Ministerie voor Uitrusting en Vervoer. - Er

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004031350 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/315 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot bepaling van de specifieke en bijkomende opdrachten van het « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/06/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004031351 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2002/316 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 oktober 1994 ho type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004031349 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2003/009 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van het College van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van d type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/06/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004031353 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2004/542 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot goedkeuring van het organiek reglement van het onderwijzend personeel van het Instituut Alexandre Herlin

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/06/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004033057 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 27 mei 1993 betreffende de beroepsopleiding en de bijscholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn
^