B.S. Index van de afkondigingen van 4 juni 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004022456 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 1998 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 04/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004036356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de grenzen en de toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kunnen w type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004036419 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan voor acties rond de man/vrouw-problematiek type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004036445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 145 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake sommige werkingsregelen betreffende de raad voor examenbetwistingen bevoegd voor het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004036456 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende benoeming van de leden van de raad voor examenbetwistingen bevoegd voor het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004036384 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036653 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004036463 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004036515 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie 00.17 van het programma 24.6 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036543 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor de erkenning en/of subsidiëring van strategische projecten in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004036372 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 23/11/2004 numac 2004036706 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004035955 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004036747 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004036107 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende delegatie van specifieke bevoegdheden aan het hoofd van het departement van het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimteli type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van De Scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004036163 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004036257 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036280 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, to type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036235 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036279 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aa type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004036308 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid RWO - VLAANDEREN type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036326 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van subsidies aan toeristische verenigingen voor de tewerkstelling van personeelsleden type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004036584 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor het planologisch attest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 39 betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 04/06/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39 betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie

erratum

type erratum prom. 04/06/2004 pub. 14/10/2005 numac 2005036240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004033065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende goedkeuring van de nieuwe statuten van het Rode Kruis van België aangenomen op 11 oktober 2003 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/2004 pub. 27/04/2005 numac 2005033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 24 juni 1999 betreffende de opvang van jonge kinderen
^