B.S. Index van de afkondigingen van 7 juni 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvo type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders van de groenteverwerkende nijver type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van plaatsvervangende leden van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders van de suikernijverheid en haar type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende het bedrag en toekenningsvoorwaarden van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende compensatievakantiedagen type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot vaststelling van de berekeningswijze van de anciënniteit van de werkn type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004022460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004201906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de betaling van de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2003 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 2002 tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de specifieke kosten van de diensten thuisverp type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004007162 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van een erediploma « Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1940-1945 » met een bijpassend herinneringslint type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het cementbedrijf type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022463 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden om te worden aangewezen als universitair ziekenhuis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036538 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 betreffende de gratis starterscheques voor starters type ministerieel besluit prom. 07/06/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de N.V. STESUD onder de benamingen « JITES I » en « JITES II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 07/06/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma N.V. STERIA onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkennings type ministerieel besluit prom. 07/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

document

type document prom. 07/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201953 bron ministerie van het waalse gewest Sectorakkoorden tussen de Waalse Regering en de industrie betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van de specifieke uitstoten van broeikasgas tegen 2010

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap
^