B.S. Index van de afkondigingen van 8 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2004 pub. 25/07/2012 numac 2012015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake merkenrecht en met het Uitvoeringsreglement, gedaan te Genève op 27 oktober 1994. - Addendum type wet prom. 08/06/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst ter regeling van de activiteiten van Staten op de maan en andere hemellichamen, gedaan te New York op 18 december 1979 type wet prom. 08/06/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004015120 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het type wet prom. 08/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) type wet prom. 08/06/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aangenomen te Genève op 19 juni 1997 (2) type wet prom. 08/06/2004 pub. 28/08/2007 numac 2007015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001. - Addendum type wet prom. 08/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004003252 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 2003 en van 23 januari 2004 tot wijziging van het KB/WIB 1992 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type wet prom. 08/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004015122 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake merkenrecht en met het Uitvoeringsreglement, gedaan te Genève op 27 oktober 1994 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004011284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden- magistraten van de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 08/06/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 mei 2004 tot vaststelling van het model van de verklaring bedoeld bij artikel 6 van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle v type koninklijk besluit prom. 08/06/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 mei 2004 tot vaststelling van het model van de verklaring bedoeld bij artikel 116, § 6, van het Kieswetboek af te leggen door de kandidaten voo type koninklijk besluit prom. 08/06/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 mei 2004 tot vaststelling van het model van het verslag dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004022431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vereniging belast met het beheer van het centrale register voor identificatie van honden type ministerieel besluit prom. 08/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004202154 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de erkenning van verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen

document

type document prom. 08/06/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, met de Bijlagen 1 en 2, met de Protocollen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 05/04/2006 numac 2006201094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Chapelle-lez-Herlaimont type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202084 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2003 houdende benoeming van de leden van de "Commission communautaire inter-caractère" opgericht op grond van de bep type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004201956 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de « Académie universitaire Wallonie - Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van evenementen van het hoogste belang en tot vaststelling van de nadere regels voor de toegang ertoe voor het publiek van de Franse Gemeenschap via een televisie-omroepdienst met vrije toegan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure tot erkenning van rechts- en natuurlijke personen genomen ter uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssecto type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2003 houdende benoeming van de afgevaardigden van de Regering bij de "Commission communautaire inter-caractère" opge

erratum

type erratum prom. 08/06/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001. - Erratum. - Addendum

lijst

type lijst prom. 08/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. 08/06/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005000072 bron federaal agentschap voor nucleaire controle 8 JUNI 2004. - Vergunningen voor de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende stralingen Nr : FANC/FI/1 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van Gelet op he
^