B.S. Index van de afkondigingen van 9 juni 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 15/12/2008 numac 2008001014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004002064 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de juwelen, edelsmeedwerk, uurwerken en aanverwante beroepen type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de hulpverlening in open milieu in het kader van de jeugdbijstand type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de tussenkomst in de beurswereld type koninklijk besluit prom. 09/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekening van de financiële hulp van de Staat aan de politiezones inzake Verkeersveiligheid Conventies type ministerieel besluit prom. 09/06/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004000362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening wordt verleend aan de Voorzitster van het Directiecomité in het kader van toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van overeenkomsten betreffende criminaliteitspreventie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de gebarentaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004203337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de overeenkomst die de opdrachten van de v.z.w. "ECLAT" bepaalt in het kader van de ontwikkeling van synergieën tussen de onderwijswereld en de culturele wereld type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004203833 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie voor de inspectie van de cursussen godsdienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004203834 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Beheersraad van het Waarborgfonds voor de Schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 28/01/2005 numac 2005200002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie voor het schooljaar 2004-2005 aan de inrichtende macht van de vrije school voor gesubsidieerd niet-confessioneel secundair onderwijs "Le Verseau" bij toepassing van art type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 28/01/2005 numac 2005200003 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie voor het schooljaar 2004-2005 aan het gesubsidieerd officieel secundair onderwijsnet bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 02/02/2005 numac 2005200005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een dotatie voor het schooljaar 2004-2005 aan het secundair onderwijsnet georganiseerd door de Franse Gemeenschap voor het dekken van de personeelsuitgaven bij toepassing van artike type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 03/02/2005 numac 2004203879 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een dotatie voor het schooljaar 2004-2005 aan het secundair onderwijsnet georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004203874 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie voor het schooljaar 2004-2005 aan het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijsnet bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004203154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking, voor het schooljaar 2004-2005, van verschillende normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004203239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001 tot bepaling van de omvang van de onderwijsactiviteiten vermeld bij de artikelen 4 tot 12 van het decreet van 12 dece type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004202993 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende : - afschaffing van het Koninklijk Atheneum Rösrath en van het eraan verbonden internaat, - afschaffing van de scholen voor basisonderwijs van Delbruck, Siegburg, Weiden, Westhoven verbonden aan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de lijst van de categorieën diensten of instellingen bedoeld bij artikel 6, § 3, eerste lid, van het decreet van 17 juli 2002 tot hervorming van de « Office de la Naissance et type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 november 1996 betreffende de productie van andere diensten op de kabel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een plan voor de evaluatie en de opvolging van de positieve discriminatie met toepassing van artikel 5, § 2, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202902 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap wat betreft type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004202768 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het lager onderwijs voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202728 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie voor de organisatie van taalbadprogramma's voor inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004203152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden/leraar voor het jaar 2004-2005 aan de schoolinrichtingen die voor positieve discriminatie in aanmerking komen met toepassing van artikel 11 van het decreet van 30 ju type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004202697 bron ministere de la communaute francaise Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie voor de organisatie van taalbadprogramma's voor inrichtingen voor secundair onderwijs die maatregelen voor positieve discriminatie genieten
^