B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit type koninklijk besluit prom. 10/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-04-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de so type koninklijk besluit prom. 10/06/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 10/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004022508 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004036800 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van huurcontract, onderhuurcontract en renovatiehoofdhuurcontract, bedoeld in artikelen 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidie type ministerieel besluit prom. 10/06/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende erkenning van de software « VKZ 2004 », voorgesteld door de N.V. CEVI en die gebruikt wordt voor zowel de gedeeltelijke als algemene stemopneming, zowel op het niveau van de kieskring als op het niveau van de provincie en h type ministerieel besluit prom. 10/06/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende erkenning van de software « PGM 2 » en « PGM 9 » voorgesteld door de N.V. STESUD voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Gemeenschaps- en Gewestraden op 13 juni 2004

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004031324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan « Stadspoort - Huizenblok 53 » van de gemeente Sint-Agatha-Berchem type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2004 houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende uitvoering van artikel 26 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004031323 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. II/5 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004031367 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende indeling van gemeentewegen bij de gewestwegen voor de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Gillis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004202073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden m

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/06/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004031376 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2003/008 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ho

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/06/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschp betreffende de kampeervergunning en de classificatie van de kampeerterreinen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/06/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanpassing van bepaalde bepalingen van de onderwijswetgeving wat de weddeschalen betreft type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/06/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004033064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot afschaffing van de verplichte voorlegging van eensluidend verklaarde afschriften van bescheiden

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/06/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004031381 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende toekenning, voor het jaar 2004, van een toelage voor het onderhoud en de renovatie van plaatsen van beschut wonen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 10/06/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wijziging aan de Grondwet (2)
^