B.S. Index van de afkondigingen van 11 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/06/2004 pub. 23/02/2009 numac 2009000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen. - Duitse vertaling type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004011266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 11/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004022489 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende consumptie-ijs type koninklijk besluit prom. 11/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het kinderbijslagfonds « Familienzulagenkasse der Ostgebiete - Caisse de compensation pour allocations familiales des Cantons de l'Est » type koninklijk besluit prom. 11/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 11/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 31 maart 1949 tot regeling van het gebruik der springstoffen in de bedrijven verschillend van de mijnen, groeven en graverijen type koninklijk besluit prom. 11/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004022437 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1998 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 11/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004022447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2003 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203082 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004027203 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2003 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2003 waarbij de type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004036433 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2003 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de verordening nr. 12 type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203106 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203104 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203102 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004036407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de indeling van inrichtingen in risicoklassen naargelang het risico op legionellose type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004202366 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot vermindering, bij wijze van promotie, van de bijdragen die verschuldigd zijn voor de landing van luchtvaartuigen op de luchthaven van Brussels South Charleroi type ministerieel besluit prom. 11/06/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004203209 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004036379 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004036700 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004036505 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004036503 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036654 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1997 betreffende de erkenning, de financiering en subsidiëring van scholen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036544 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opmaak, de actualisering en het beheer van het hoger onderwijsregister type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004036582 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingenin het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004036642 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket « uren-leraar » in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004036643 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de wijze van verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004036561 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004036560 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beroepen tegen beslissingen van het Accreditatieorgaan type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004036201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004036209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036401 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de leeftijdsgrenzen voor deelneming aan sportmanifestaties op de weg met motor- of bromfietsen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor deelneming aan motorcrosswedstrijden en motorcrossproeven type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Centrale Accounting" type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036101 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Facilitair Management" type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004036402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004036071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Agentschap voor Overheidspersoneel » type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004036406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor het publiek toegankelijke plaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004036047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004036041 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Kunsten en Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004036042 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, en betreffen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 00.17. - Begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 25/02/2005 numac 2005200495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Filmcommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de procedure voor de uitbreiding van het ontvangstgebied buiten het zendgebied waarin de lokale televisiezenders hun opdrachten vervullen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de termijnen binnen dewelke het activiteitenverslag van de personen die gerichte steun krijgen, moet worden overhandigd met toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de termijnen binnen dewelke de evaluatieverslagen van de overeenkomsten en programmacontracten aan de adviesinstanties moeten worden overhandigd, genomen met toepassing van het decreet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, en voor d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202171 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van activiteitenverslag voor de operatoren met een programmacontract genomen met toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van vergunningen aan lokale televisies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 26/10/2004 numac 2004202900 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot aanstelling van de voorzitters en de personeelsleden waaruit de interzonale commissie en de zonale commissies
^