B.S. Index van de afkondigingen van 15 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2004 pub. 17/05/2006 numac 2006015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 26 september 1997. - Ad type wet prom. 15/06/2004 pub. 19/04/2006 numac 2004015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 26 september 1997 (2 type wet prom. 15/06/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Europese Conventie met betrekking tot het Landschap, gedaan te Firenze op 20 oktober 2000 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004000355 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal comite en lokale comités voor de beveiliging van de havenfaciliteiten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004201797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij subsidies worden verleend om een deel van de kosten te dekken betreffende de uitvoering van projecten in het kader van de communautaire steun van het Europees Sociaal Fonds - Federaal enkelvoudig programmeringsdocument type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022477 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004003287 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris aangewezen door de Minister van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij » type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004014145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de twee directeuren van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004002065 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202724 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit bettreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2002 besloten aanvragen van steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. 15/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202723 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het referentie-inkomen 2004, vastgesteld wegens artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verwezenlijking van de programma's voor algemene preventie in de sector van de hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming van de Franse Gemeenschap

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/06/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de programmatienormen met het oog op de subsidiëring van de infrastructuurprojecten inzake opvangvoorzieningen voor bejaarden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de schuldbemiddeling
^