B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 17/06/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004003266 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 17/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004003270 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van de wederzijdse bijstand op het gebied van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten in het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen type wet prom. 17/06/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004002134 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de gemeentewet Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2004 pub. 14/12/2020 numac 2020016264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 17/06/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004022507 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 17/06/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004007166 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van artikel 121 van de wet van 27 maart 2003 betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsve type koninklijk besluit prom. 17/06/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004003262 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202854 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de vergunningsprocedure voor de archeologische peilingen of opgravingen type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202855 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de erkenningsprocedure voor de opslagplaatsen van archeologische goederen type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202722 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Advies- en erkenningscommissie van de diensten voor sociale insluiting type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027189 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de bepalingen betreffende de kenmerken op de beschermde monumenten en landschappen, de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest en het patrimoniumsattest in het Waalse type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027157 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van het "Agence pour les Investisseurs étrangers en Wallonie - Office for Foreign Investors in Wallonia S.A. overgeplaatst worden naar het "Agence wallonne à l'Exportation et aux "Investissements type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004027156 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden van het Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium voor de opsporing en de vaststelling van overtredingen van de bepalingen van het Waalse Wetboe type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203301 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse regering tot goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" . type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202457 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2005-2009 van het stroomdistributienet van Interlux type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004202489 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2002 betreffende de retributie voor de bezetting van het openbaar domein door het elektriciteitsnet type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004203302 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de directieraad, de commissarissen van de Regering en het college van de rekeningscommissarissen van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infra type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202856 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de procedure in geval van toevallige archeologische ontdekkingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004002066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Oomzendbrief nr. 546. - Nieuwe maatregel inzake tegemoetkoming in gecombineerde treinkaarten voor de federale personeelsleden

document

type document prom. 17/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004202039 bron ministerie van het waalse gewest Sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de industrie betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van de specifieke uitstoten van broeikasgas tegen 2010

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202686 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 43 van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004202402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202687 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bijlage 1 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 7 december 1987 betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan personen en diensten belast met be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202698 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten die een bijzonder opvoe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 tot bepaling van het veranderlijk gedeelte van de subsidies voor de kosten voor opvang van jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202700 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor opvoedkundige of f type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202709 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de centra voor eerste opvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202699 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor plaatsing in gezin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202701 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor hulpverlening en e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202702 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor opvang en opvoedin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202704 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de gespecialiseerde opvangcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202708 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de centra voor observatie en oriën type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202703 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor hulpverlening in o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202705 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de centra voor dringende opvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004202707 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de dagcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel

erratum

type erratum prom. 17/06/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004022600 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis. - Errata
^