B.S. Index van de afkondigingen van 22 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004022514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan « Brusselse Raad voor het Leefmilieu v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004022515 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 44.500 EUR aan « Inter-Environnement Wallonie v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004022513 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 44.500 EUR aan « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004022516 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan « Inter-Environnement Bruxelles v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004002077 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende financiering van de opvang verleend aan de slachtoffers van mensenhandel in 2004 type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004022470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten in het kader van de eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004022503 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van artikel 37quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgver type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004002059 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 22/11/2004 numac 2004203500 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2002 houdende benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die de Adviescommissie voor de erkenning van uitzen type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 22/11/2004 numac 2004203504 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2002 houdende benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die de Adviescommissie voor de erkenning van uitzen type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004022493 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004202461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 22/11/2004 numac 2004203503 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2002 houdende benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die de Adviescommissie voor de erkenning van uitzen type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203081 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004022491 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 20 houdende erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 22/11/2004 numac 2004203499 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 september 1991 betreffende de samenstelling van de Adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureaus type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004022492 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004022490 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

protocol

type protocol prom. 22/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031382 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Protocolakkoord tot samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap inzake mammografische borstkankeropsporing

arrest

type arrest prom. 22/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004003285 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 22/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004003281 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^