B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004022931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling voor bepaalde sectoren type wet prom. 23/06/2004 pub. 03/11/2004 numac 2004022662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004201822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de procedure inzake functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004201781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2003, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004201773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2003-2 type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004201864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de loonvorming in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 200 type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004201780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de solidarisering van de vergoeding voor mechanische gereedschap type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004201894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de loonvorming in uitvoering van artikel 3 van het nationaal ak type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004201929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijz type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004201869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot wijziging van de statute type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004201875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004201876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de organisatie van de waarborg en de faciliteiten van vereffe type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004201866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de betaling van een carenzdag type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004201877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende he type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004201997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de bijdrage aan het fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004201933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot instelling van het sectoraal Fonds voor de tweede pijler voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004003272 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2004 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te v type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004009469 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004003277 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004022530 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de ar type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004201928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot bepaling van het bedrag en de wijze van inn type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 tot regeling van de werking van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004201927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de baremaharmonisering in de sector integratiecentra en m type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004201873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de loonvorming in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2 type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004201926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds van de taxiond type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004202070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, met betrekking tot de sociale programmatie 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004201812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling voor 2003, van de wijze van financiering, de begunstigden, het bedra type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004201936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel die ongeregelde die

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004003284 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst waarvan sprake in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 21 april 1999 tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Waalse Gewest, van bossen en wouden type ministerieel besluit prom. 23/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de aangestelde gewone rekenplichtige en van de plaatsvervangende gewone rekenplichtige van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel type ministerieel besluit prom. 23/06/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004007175 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie van experten die de Minister van Landsverdediging moeten adviseren bij het toekennen van het erediploma van « Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1940-1945 » met een bijpassend type ministerieel besluit prom. 23/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004022511 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 23/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004021085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004203333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de oproep tot kandidaturen van de vertegenwoordigers uit de culturele wereld en uit de onderwijswereld bedoeld bij artikel 8, § 2, 7°, van het decreet van 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004203336 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model voor de partnerschapovereenkomst bedoeld bij artikel 7 van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de ontwikkeling van synergieën tussen de onderwijswereld en de culturele w type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004203343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproepen voor projecten bedoeld in artikel 4 van het decreet van 17 mei 2004 betreffende de ontwikkeling van synergieën tussen de onderwijswereld en de culturele wereld type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004203835 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de aanstelling, de duur van de mandaten en de vacatievergoedingen van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004202623 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 26 april 1993 houdende vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van de criteria voor de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de inrichting en de werking van de Commissie voor de programma's van het gespecialiseerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages van de lestijdenpakketten die voor het schooljaar 2004-2005 uitgedeeld kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages van de lestijdenpakketten die voor het schooljaar 2004-2005 uitgedeeld kunnen worden in de instituten voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2004 pub. 18/01/2005 numac 2004203845 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de examens van de Examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 23/06/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004203522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type erratum prom. 23/06/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling voor bepaalde sectoren. - Erratum
^