B.S. Index van de afkondigingen van 25 juni 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 25/06/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Afdeling Prijzen en Mededinging, bedoeld in artikel 23, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 type ministerieel besluit prom. 25/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 2002 houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004036699 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036652 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 1991 houdende inrichting van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036680 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036679 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het percentage van aanwending van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004036462 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visse type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004036376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid, voor wat betreft de erfgoedconvenants en de advisering type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036377 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het kunstendecreet van 2 april 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004036734 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmaties van specifieke structuuronderdelen van de tweede en derde graad van instellingen voor voltijds secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202780 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten
^