B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 09/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015162 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toetreding van België : tot het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, en tot het Reglement, gedaan te Washington op 2 december 1946; tot het Protocol, gedaan te Washington op 19 november 1956, bij het Internationaal type wet prom. 09/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004003314 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bijdrage van België tot de dertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004002102 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de onteigening van een onroerend goed voor rekening van de Belgische Staat, waarbij de Regie der Gebouwen in zijn naam optreedt type koninklijk besluit prom. 09/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004000408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding, voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 09/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 6 op de spoorlijn 37 : Luik-Guillemins-Aachen-HBF machtigt mits de aankoop van een hoeve, haar aanhorigheden en de aangrenzende terreinen waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden en het maximumbedrag van de reserve, bedoeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkant type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004009496 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004022584 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het opschrift van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector a type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004009598 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004002084 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een griffier voor de Raad van Beroep voor Opperambtenaren type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 2003 tot benoeming van de leden van de Franstalige en Duitstalige Supraprovinciale Raad en van de leden van de Nederlandstalige Supraprovinciale Raad type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004003296 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende voorziening in de uitoefening van de bevoegdheden van de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, tijdens zijn afwezigheden type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004009558 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

programmawet

type programmawet prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004203347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de pedagogische dossiers van de opleidingsafdelingen en -eenheden van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004203346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van subregionale commissies voor het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2004 pub. 21/06/2006 numac 2006201854 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de « Conseil supérieur de promotion de la santé »

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 09/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004021095 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wijziging aan de Grondwet (2)
^