B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/07/2004 pub. 31/08/2011 numac 2011015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor veiligheidsstudies en het Satell type wet prom. 13/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake de regeling van « werkvakanties », ondertekend te Brussel op 23 april 2003 (2) type wet prom. 13/07/2004 pub. 06/01/2005 numac 2004015225 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 1992. - Addendum type wet prom. 13/07/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004015172 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen der lid-Staten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor veiligheidsstudies en het Satel type wet prom. 13/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Australië inzake de regeling van « werkvakanties », en met de Uitwisseling van brieven, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 (2) type wet prom. 13/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015167 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 1992 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ve type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 decem type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004000385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd do type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000494 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 betreffende de Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 januari 2004 tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 16/06/2011 numac 2011000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm waarin en de voorwaarden waaronder de documentatie van het coördinatiebureau van de Raad van State betreffende de stand van de wetgeving ter beschikking wordt gesteld van het publiek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm waarin en de voorwaarden waaronder de documentatie van het coördinatiebureau van de Raad van State betreffende de stand van de wetgeving ter beschikking wordt gesteld van het publiek type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instel type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 31 maart 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 december 2003 houdende de modellen van goedkeuringsattest met betrekking tot de invester type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de commissie voor de distributie van de provincie Luik en van de leden van de commissies voor de distributie in de provincies van Luik, Waals-Brabant, Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen, type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars type koninklijk besluit prom. 13/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004009526 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter, de leden en de secretarissen van de Commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie ingevolge mobiliteit en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 maart 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale pol type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004041600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale poli type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken

document

type document prom. 13/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004003290 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004203160 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een examencommissie belast met het organiseren van examens voor de uitreiking van het getuigschrift van bekwaamheid tot het verstrekken van onderwijs en opvoeding aan abnormale kinderen
^