B.S. Index van de afkondigingen van 19 juli 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004022891 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004003328 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004003326 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken d type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan het « Nationaal Fonds voor hulpverlening aan brandweerlieden » type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004000398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 24 mei 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspes type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004022664 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 19/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004003327 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2004 pub. 22/10/2004 numac 2004031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Mobiliteit en Openbare Werken type ministerieel besluit prom. 19/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004022620 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van huisartsenkringen en tot wijziging van de ministeriële besluiten van 12 maart 2003 en van 28 mei 2003 houdende erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 19/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022619 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gerechtelijke geneeskunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Gewestelijke Staatssecretarissen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

document

type document prom. 19/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004021102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Regering. - Benoemingen

arrest

type arrest prom. 19/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031399 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/408 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004031455 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004031454 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/07/2004 pub. 01/03/2005 numac 2005022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^