B.S. Index van de afkondigingen van 31 juli 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003336 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het rationeel energieverbruik in woningen nog meer aan te moedigen type wet prom. 31/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003335 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 196, § 2, en 216, 2°, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004021106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de verlenging van het mandaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004003329 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2004 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004022718 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij de grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten voor bepaalde gepensioneerden verhoogd worden type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het secretariaat van de Hoge Raad voor de type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van bepaalde ambtenaren van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen die behoren tot het niveau 1 en tot wijziging van het koninklijk besl type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004003196 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004022704 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004022692 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag van een werkend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004022694 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004021110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van bepaalde leden van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004015163 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde bijvoegsel bij het tweede beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitters en aan de leden die geen ambtenaar zijn van de Federale Raden van de landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022682 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004022693 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van een werkend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004022698 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 31/07/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004003363 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2000 van de Nationale Loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 31/07/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2002 tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2001 van de Nationale Loterij
^