B.S. Index van de afkondigingen van 16 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005022154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de regelgeving betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007322 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van off type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het kinderbijslagfonds "Familienzulagenkasse der Ostgebiete - Caisse de Compensation pour allocations familiales des Cantons de l'Est" type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004003457 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram COainfera2bendinferb per kilometer type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2005021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004022918 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen de graden van de agenten bij het Federaal Agentschap voor de V type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004022917 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 16/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004003478 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van de kosteloze Staatswaarborg aan alle leningen en aan de eraan verbonden afgeleide producten die door het Fonds voor Spoorweginfrastructuur worden overgenomen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2004 pub. 03/01/2005 numac 2005000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2004 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2005 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 16/12/2004 pub. 13/04/2005 numac 2005003208 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2003 houdende samenstelling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Financiën, wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers type ministerieel besluit prom. 16/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004003480 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031587 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de v.z.w. « Spullenhulp » als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031583 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de v.z.w. « La Poudrière » als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031585 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de v.z.w. « Oxfam-Solidariteit » als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de v.z.w. « Vereniging van Liefdadigheidswerk van het Leger des Heils in België » als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 08/02/2005 numac 2005031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031584 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de v.z.w. « Terre » als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 10/02/2005 numac 2005031048 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 07/09/2005 numac 2005031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 05/07/2005 numac 2005031215 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van grondinnemingen in onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2005031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004027293 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eers type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004027294 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen b type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005200020 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2004 pub. 06/01/2005 numac 2004203856 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Burg-Reuland type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005200016 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 oktober 2004 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2004 pub. 06/01/2005 numac 2004203859 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et environs, S.C."

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/12/2004 pub. 31/03/2005 numac 2005000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 36 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2005 ten behoeve van de politiezone. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 16/12/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 36 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2005 ten behoeve van de politiezone

erratum

type erratum prom. 16/12/2004 pub. 30/08/2006 numac 2006031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van grondinnemingen in onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Molenbeek. - Erratum type erratum prom. 16/12/2004 pub. 25/02/2005 numac 2005031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH. - Erratu type erratum prom. 16/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Erratum type erratum prom. 16/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2005022018 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen en de graden van de agenten bij het Federaal Agentschap voor d

arrest

type arrest prom. 16/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004036898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal tot vaststelling van het model van meldingsformulier voor sluiting van een inrichting of stopzetting van een activiteit type arrest prom. 16/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004036895 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal tot vaststelling van het model van meldingsformulier voor overdracht type arrest prom. 16/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004031563 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 13 mei 2004 tot opheffing van de wet van 27 juni 1956 betreffende het Speciaal Onderstandsfonds

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004031553 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
^