B.S. Index van de afkondigingen van 13 januari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005009053 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 13/01/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Letland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 16 oktober 2001 (2) type wet prom. 13/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005009054 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 13/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005009051 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 13/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005009052 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005003039 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2005 van herdenkingsstukken van 2 EUR, ter gelegenheid van de hernieuwing van de Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2005 pub. 19/01/2005 numac 2005014012 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 13/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, de minnelijke sc type ministerieel besluit prom. 13/01/2005 pub. 21/01/2005 numac 2005011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2002 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Observatorium van de Rechten op het Internet, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 november 2001

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005200378 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot beslissing tot herziening van het gewestplan Mons-Borinage en tot goedkeuring van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming van een gebied voor gemengde bedrijfsruimten en een recreatiegebied type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005200094 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers"

erratum

type erratum prom. 13/01/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005003097 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2005 van herdenkingsstukken van 2 EUR, ter gelegenheid van de hernieuwing van de Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. - Errata

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/01/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot instelling van een Adviesraad voor Gezondheidspromotie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/01/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten,
^