B.S. Index van de afkondigingen van 20 januari 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2005 pub. 24/01/2005 numac 2005011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de werking en financiering van een Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 20/01/2005 pub. 16/02/2005 numac 2005007040 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor het Instituut voor Veteranen-Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een ev type koninklijk besluit prom. 20/01/2005 pub. 16/02/2005 numac 2005007039 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende het verlenen van geldelijke voordelen aan sommige militairen die een paramedische functie uitoefenen type koninklijk besluit prom. 20/01/2005 pub. 03/02/2005 numac 2005021014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b), en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige persone type koninklijk besluit prom. 20/01/2005 pub. 16/02/2005 numac 2005011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 20/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005003037 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake roerende voorheffing op inkomsten betaald of toegekend in uitvoering van zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 17/02/2005 numac 2005022103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op het sluiten van een overeenkomst betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugsverslaving gesloten tus type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200995 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005022074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005022069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200996 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2005022070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenningvan stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 28/01/2005 numac 2005022077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van allogreffen van amnionmembranen van menselijke oorsprong, voor ophtalmologisch gebruik type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 07/02/2005 numac 2005009092 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005200215 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale ALE als distributienetbeheerder aangewezen wordt voor de grondgebieden van Luik-Centrum, Malmedy en Waismes type besluit van de waalse regering prom. 20/01/2005 pub. 02/02/2005 numac 2005200224 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 houdende oprichting van een Sociale Dienst van de Diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 20/01/2005 pub. 02/02/2005 numac 2005200225 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de Regeringscommissarissen binnen de vijf openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs , alsmede van de bestuurders die er het Waalse Gewest ve type besluit van de waalse regering prom. 20/01/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005200269 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation type besluit van de waalse regering prom. 20/01/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005027010 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de wijziging in de statuten van de « Société publique de Gestion de l'Eau » door de algemene vergadering van de « S.P.G.E. » van 21 juni 1999 goedgekeurd wordt type besluit van de waalse regering prom. 20/01/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005027011 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun du Hainaut"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/01/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Toepassing van de ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems type omzendbrief prom. 20/01/2005 pub. 08/02/2005 numac 2005031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Toepassing van de ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005200655 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor Selectie van Films
^