B.S. Index van de afkondigingen van 3 februari 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding, de NMBS, bij Infrabel en bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 03/02/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 03/02/2005 pub. 08/02/2005 numac 2005000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 03/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2005 pub. 21/03/2005 numac 2005027279 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen na de sluiting, in de vijver op de "Mellier", veldnaam "Forges Basses" te Léglise type ministerieel besluit prom. 03/02/2005 pub. 16/02/2005 numac 2005012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vernietiging van de beslissingen van het Beheerscomité van het Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap genomen op de vergadering van 17 januari 2005

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2005 pub. 18/02/2005 numac 2005027029 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Crédit social" ertoe gemachtigd wordt een opdracht te gunnen volgens de procedure van de algemene offerteaanvraag teneinde een financiering van maximum 250 miljoen euro te verkrijgen type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2005 pub. 14/02/2005 numac 2005200426 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 tot invoering van een premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2005 pub. 22/02/2005 numac 2005027050 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inhoud van het Handvest van de Regeringscommissaris type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005027048 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Le Foyer hensitois, s.c. » type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005027051 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inhoud van het Handvest van de Regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2005 pub. 15/02/2005 numac 2005200428 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de oriëntatieraad van de « Office de Promotion des Voies navigables » type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2005 pub. 18/02/2005 numac 2005027030 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" ertoe gemachtigd wordt een lening van 57.015.510 euro onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan

decreet

type decreet prom. 03/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005027068 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën

programmadecreet

type programmadecreet prom. 03/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005027144 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging
^