B.S. Index van de afkondigingen van 13 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2005 pub. 31/05/2006 numac 2006015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004. - Addendum type wet prom. 13/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005021017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende administratieve vereenvoudiging type wet prom. 13/02/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004. - Addendum type wet prom. 13/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005022203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod op de invoer, het afstaan en het afleveren van thalidomidehoudende geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2005200209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2005200360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de werklieden van de gl type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005014042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1998 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgaco type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2004000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en van het stelsel van het recht tot kennisname van de overheden, instellingen en personen die de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 2004 tot regeling van de werking van het Fonds voor Spoorweginfrastuctuur type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling type koninklijk besluit prom. 13/02/2005 pub. 18/02/2005 numac 2005021024 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 13/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005003021 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Star Wars », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^