B.S. Index van de afkondigingen van 14 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005003090 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van die wet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005002019 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden type koninklijk besluit prom. 14/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005200586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 14/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005200634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 59bis, 59ter, 59quinquies en 70 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 14/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005200592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1995 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 14/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005200597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van Paritaire Subcomités voor de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 14/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toelating om gratis visa te verstrekken aan officiële deelnemers van grootschalige culturele gebeurtenissen, onder voorwaarde van wederkerigheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201027 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201030 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201029 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201032 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201028 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005022149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-spe type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toekenning van een premie voor leidinggevenden aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 554 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

erratum

type erratum prom. 14/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1995 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak socio-culturele sector. - Erratum
^