B.S. Index van de afkondigingen van 15 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005007049 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wetten van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de krijgsmacht, 27 december 1961 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht en 12 juli 1973 betreffende het s

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005022179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter en van de plaatsvervangend Voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Geneeskundige Commissie van Beroep type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005007062 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2002 houdende de toekenning van een toelage aan de militaire luchtverkeersleiders type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 300.403,- EUR aan de V.Z.W. ATOMIUM in toepassing van bijakte nr. 8 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaa type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.900.000 EUR aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing van bijakte nr. 8 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federal type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 07/03/2005 numac 2005200658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 15/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005011106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van werkende en plaatsvervangende bijzitters van de Vestigingsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005022178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005002020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009156 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor het Ministerie van Justitie en aanduiding van hun voorzitters type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005021029 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

arrest

type arrest prom. 15/02/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005003083 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 15/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005035244 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 10 april 2003 houdende delegatie van taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal naar de adjunct-administrateur-generaal, de afdelingshoofden

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 15/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een la
^