B.S. Index van de afkondigingen van 18 februari 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/02/2005 pub. 25/04/2005 numac 2005022213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de gewone en plaatsvervangende secretaris in de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 18/02/2005 pub. 25/02/2005 numac 2005002022 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de niveau-anciënniteit van de vastbenoemde personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom die benoemd worden als ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in het kader van coördinatie van de type koninklijk besluit prom. 18/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-ringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van tel type koninklijk besluit prom. 18/02/2005 pub. 17/03/2005 numac 2005022229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005201001 bron ministerie van het waalse gewest waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201031 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 17/03/2005 numac 2005011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005022150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005022182 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005003070 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005002018 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de overkoepelende commissie vakrichtingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035419 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005035743 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005035248 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005200911 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de Gelijkstelling en de Beroepsraad bedoeld bij artikel 130bis, § 1, van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005200829 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005200883 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 2001, over sommige persorganen, van een bijkomend gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF en RTL-TVI type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005200894 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot oprichting van een begeleidingscomité en een opvolgingscomité bij het Strategisch Plan inzake de integrati type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200895 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 1999, over sommige persorganen, van een bijkomend gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF en RTL-TVI type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005200880 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benoeming door verandering van graad in de graad van attaché - catégorie : deskundig van de kwalificatiegroep 2
^