B.S. Index van de afkondigingen van 21 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009172 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen type wet prom. 21/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005009173 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005022132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten type koninklijk besluit prom. 21/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 21/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundig bijzitter van de Nationale Raad van de Orde van architecten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 2004 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005035250 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005200862 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1999 tot goedkeuring van het reglement van leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005035523 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake verkavelingsaanvragen volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005035524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 21/02/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005033036 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool

lijst

type lijst prom. 21/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket
^