B.S. Index van de afkondigingen van 22 februari 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de wijze van voordracht en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005022228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005022219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het eerste reductieprogramma van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005011115 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2000 tot vervanging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de gasolie-diesel voor wegvoertuigen type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 10/03/2005 numac 2005011116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2000 tot vervanging van het koninklijk besluit van 26 september 1997 betreffende de benamingen, de kenmerken en het loodgehalte van de benzines voor motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 22/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verduidelijking van de criteria waarmede rekening moet worden gehouden bij het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging en de samenstelling van het sociaal-economisch dossier

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2002 tot vaststelling van de bezoldigingswijze van de advocaten belast met het verdedigen van de belangen van de Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen met een Handi type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005009197 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoe type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om d type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005009130 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier volgens hetwelk de werkingsverslagen bedoeld in artikel 340, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek worden opgesteld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005200747 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs

arrest

type arrest prom. 22/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005003089 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België type arrest prom. 22/02/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005003824 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 22 februari 2005 tot wijziging van het besluit van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en van het besluit van 5 december 1995 over he
^