B.S. Index van de afkondigingen van 24 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/02/2005 pub. 09/05/2005 numac 2005015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Verdragen : Aanvullende Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en type wet prom. 24/02/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (2) type wet prom. 24/02/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (2) type wet prom. 24/02/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te New York op 9 september 2002 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2005 pub. 14/03/2005 numac 2005200175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005200496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1999 tot oprichting van het Paritair Leercomité voor het Bouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005201097 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201034 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201033 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201109 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005. type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005035301 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 6.c « Edmond Machtenswijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden met stemrecht en van de deskundigen van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnanti

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005027161 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden die de overtredingen van de wettelijke bepalingen inzake het kijk- en luistergeld moeten opsporen en vaststellen

erratum

type erratum prom. 24/02/2005 pub. 16/08/2005 numac 2005035966 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques. - Erratum type erratum prom. 24/02/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van het International Strafgerechtshof, gedaan te New York op 9 september 2002. - Erratum type erratum prom. 24/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van successierechten. - Errata type erratum prom. 24/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot vermindering van de registratierechten op de schenkingen van roerende goederen. - Errata

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/02/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap FEBRUARI 2005. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschp tot aanwijzing van de leden van de Mediaraad type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/02/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering van bezuinigingsmaatregelen in de dagcentra en tehuizen van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/02/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005033095 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot benoeming van de leden van de begeleidingscommissie van het agentschap voor Europese vormingsprogramma's in de Duitstalige Gemeenschap
^