B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2005 pub. 31/03/2005 numac 2005200774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheids type koninklijk besluit prom. 25/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005003124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 413bis tot 413sexies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003092 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005022210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke benoeming van de voorzitter van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 17/03/2005 numac 2005022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005035283 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005027145 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlenging van de periode waarin onderbreking van gaslevering verboden is type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit betreffende de functiefamilies en de gecertificeerde opleidingen in de niveaus B en C type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005003065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2005 - 2010 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2005 - 2013

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005035266 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005035377 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de algemene werkingstoelage aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005035355 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005035343 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005035315 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005201020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2004 houdende goedkeuring van het organiek reglement van het Etnic type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 vast voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 3 jaar opvangen, de vakmensen die kinderen van 3 tot 12 jaar opvangen

erratum

type erratum prom. 25/02/2005 pub. 06/04/2005 numac 2005022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 25/02/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005021039 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet. - Wijziging van de terminologie van de Grondwet . - Erratum type wijziging aan de grondwet prom. 25/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005021034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet . - Wijziging van de terminologie van de Grondwet (Toepassing van artikel 198 van de Grondwet)
^