B.S. Index van de afkondigingen van 2 maart 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009186 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 02/03/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005022249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de retributies en het door de minister vast te stellen programma met betrekking tot de registratie van homeopathische geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 02/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005200494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren type koninklijk besluit prom. 02/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005200492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003123 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 02/03/2005 pub. 23/03/2005 numac 2005002026 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2002 tot vaststelling van de schaal van tussenkomsten bedoeld in artikel 51 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht o type ministerieel besluit prom. 02/03/2005 pub. 23/03/2005 numac 2005002027 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de schaal van tussenkomsten bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maa
^