B.S. Index van de afkondigingen van 4 maart 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005022151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 november 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse I, de type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 december 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling over de gemeente type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van beroep type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 31/03/2005 numac 2005022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van artikel 18 van de wet type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005022293 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « FEDESCO » type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat het maximumbedrag van het loon betreft in het kader van de uitkeringsverzekering, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 december 2004 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelinge type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005022274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake het welzijn van loopvogels gehouden voor landbouwdoeleinden type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 november 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toeg type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005003127 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 17/03/2005 numac 2005000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 20 december 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappe type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005003128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen over het eigen vermogen van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 23/03/2005 numac 2005000153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 waarbij de overstromingen en het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algeme type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 23/03/2005 numac 2005000152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op 3 november 2003 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de Provincie Henegouwen, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp w type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 29/03/2005 numac 2005011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Raad van Bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatiet type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurza

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201156 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 04/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201112 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 04/03/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005000609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 11 van het ministerieel besluit van 10 januari 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005035417 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005035350 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005035416 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005200958 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een bijkomende overgangsklas in het lager onderwijs in de loop van het schooljaar 2004-2005, bij toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005200959 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de doctoraalscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005201397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 tot aanwijzing van de leden van de Vaste Commissie voor de bevordering en de selectie

erratum

type erratum prom. 04/03/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. - Erratum type erratum prom. 04/03/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005036381 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie. - Erratum
^