B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 08/04/2005 pub. 11/07/2005 numac 2005000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2003 houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005035603 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanvulling van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen Polders, Wateringen, milieu- en natuurverenig type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005035675 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005036216 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. 08/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken
^